سمت نام و نام خانوادگینماینده تشکل / شخصتصویر
مدیرعاملاحسان خزاعی
رئیس هیئت مدیرهسید حسن رضویشرکت مادرتخصصی
نایب رئیس هیئت مدیرهعباس عسکری
عضو هیئت مدیرهمحمد سرور خواجه عبداللهی
عضو هیئت مدیرهاسدالله گیدسکی
عضو هیئت مدیرهحمید جناغی
بارزس اصلی و حسابرسسید علیرضا یحیائیان بافندهموسسه حسابرسی رایمند امین
بارزس اصلی حقیقیمرتضی اصغر زاده


قالب تفریحی